Ar pasirašius susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo duomenų valdytojas vėliau gali keisti savo nurodymus? Jeigu taip, kokiais atvejais?

1 answer

 1.  
  2
  1
  0

  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR) 28 straipsnio 3 dalies a punktas nurodo, kad duomenų tvarkytojas duomenis tvarkyti tik pagal duomenų valdytojo dokumentais įformintus nurodymus. BDAR nedraudžia duomenų valdytojui pakeisti savo nurodymus. Per visą asmens duomenų tvarkymo trukmę duomenų valdytojas gali pateikti ir kitų nurodymų, bet tokie nurodymai visada turi būti įforminti dokumentais ir teikiami rašytine (įskaitant elektronine) forma.

  Duomenų valdytojas nurodymus gali pakeisti ar papildyti, jei pasikeičia tvarkomi duomenys, tvarkomų duomenų tikslas ar kitos su tvarkomais duomenimis susiję sąlygos, kurias būtina aptarti pagal BDAR 28 straipsnį. Taip pat papildomų nurodymų gali paprašyti ir pats duomenų tvarkytojas, jeigu tvarkydamas duomenis jis susiduria su neaiškumais ar sunkumais.

   CommentAdd your comment...