Kas turi būti nurodyta interneto svetainės privatumo politikoje?

 
2
1
0

Kokias privalomas nuostatas turi įtraukti interneto svetainės privatumo politika?

  CommentAdd your comment...

  1 answer

  1.  
   2
   1
   0

   Privalomos privatumo politikos nuostatos yra įtvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2061/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - BDAR) 13 straipsnyje:

   1. duomenų valdytojo ir, jeigu taikoma, duomenų valdytojo atstovo tapatybė ir kontaktiniai duomenys;
   2. duomenų apsaugos pareigūno, jeigu taikoma, kontaktiniai duomenys;
   3. duomenų tvarkymo tikslai, dėl kurių ketinama tvarkyti asmens duomenis;
   4. duomenų tvarkymo teisinis pagrindas;
   5. kai duomenų tvarkymas atliekamas teisėto intereso pagrindu, teisėti duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesai;
   6. jei yra, asmens duomenų gavėjai arba asmens duomenų gavėjų kategorijos;
   7. kai taikoma, apie duomenų valdytojo ketinimą asmens duomenis perduoti į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai – tinkamos arba pritaikytos apsaugos priemonės ir būdai, kaip gauti jų kopiją arba kur suteikiama galimybė su jais susipažinti;
   8. asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei tai neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
   9. teisė prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
   10. kai duomenų tvarkymas vykdomas sutikimo pagrindu, teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo
    teisėtumui; 
   11. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
   12. tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį, taip pat tai, ar duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis, ir informaciją galimos tokių duomenų nepateikimo pasekmės;
   13. esant automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, prasminga informacija apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmė ir
    numatomos pasekmės duomenų subjektui;
   14. kitos nuostatos, užtikrinančios asmens duomenų privatumą, juos renkant naudojimosi internetine svetaine metu.
    CommentAdd your comment...