1 answer

 1.  
  2
  1
  0

  Kaip nurodo VDAI savo "Asmens duomenų apsaugos gairėse smulkiam ir vidutiniam verslui", Jūs privalote paskelbti (pvz., įmonės interneto svetainėje) DAP kontaktinius duomenis ir pranešti juos VDAI. Taip pat rekomenduotina apie paskirtą DAP pranešti įmonės darbuotojams, pvz., pateikiant DAP duomenis intranete, vidaus telefonų kataloge ar nurodant įmonės struktūros schemoje.

  VDAI teikiamame pranešime apie paskirtą DAP turi būti nurodoma ši informacija:

  • Duomenų valdytojo (duomenų tvarkytojo) pavadinimas ir kiti rekvizitai;
  • DAP vardas ir pavardė;
  • DAP pareigos (jei DAP yra duomenų valdytojo darbuotojas) arba juridinio asmens pavadinimas (jei DAP yra kito juridinio asmens darbuotojas);
  • DAP kontaktiniai duomenys (pašto adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, kitos ryšių priemonės)."

  Pranešimas VDAI apie DAP paskyrimą teikiamas šia tvarka."

  Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms papildomai taikomas LRV nutarimas Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo 4, 13.8, 25 str. Jame nurodoma, kad "Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ turi būi paskelbta informacija: 

  • asmens duomenų tvarkymo taisyklės;
  • vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės (jei taikoma);
  • asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas;
  • duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos;
  • asmens duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija (telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas arba informacija apie elektroninio pašto adreso sudarymo tvarką); ir
  • kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.
   CommentAdd your comment...