Pranešimas per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą

Jeigu Jus nukreipė į šį puslapį, vadinasi šis puslapis yra Jus nukreipusios organizacijos vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Tokiu atveju, norėdami pranešti apie vieną iš aukščiau nurodytų pažeidimų, užpildykite pridedamą formą. Prieš pildydami perskaitykite žemiau pateikiamą informaciją.

Pranešimo forma

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.
 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Kaip pranešti

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

  1. organizacijoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
  2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
  3. viešai.

Konfidencialumo užtikrinimas

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia melagingą informaciją.

Jei asmuo, pateikęs organizacijai informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba organizacijoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą.

Formos nesilaikymo pasekmės

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimų ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu. Tai nurodyti būtina, nes asmuo tokiu būdu išreikš aiškią ir nedviprasmišką poziciją dėl jo pranešimo nagrinėjimo teisinio pagrindo taikymo ir galimybės suteikti jam pranešėjo statusą bei taikyti Įstatyme įtvirtintą apsaugą.

Jeigu asmuo neatliks minėtų veiksmų, tai jo pranešimas bus nagrinėjamas bendra tvarka ir nebus sprendžiamas klausimas dėl Įstatyme įtvirtintos apsaugos garantijos taikymo.

Atsakomybė pranešėjui

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

DĖMESIO! Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Papildoma informacija

Pranešti duomenų apsaugos pareigūnui

Šio ekrano apačioje dešinėje iššokusiame lauke galite "gyvai" pranešti duomenų apsaugos pareigūnui apie:

 • nustatytą duomenų saugumo pažeidimą. 
 • papildomas aplinkybes, susijusias su duomenų saugumo pažeidimu.

Jei duomenų apsaugos pareigūnas neprisijungęs, prisijunkite ir palikite žinutę, kad mes užregistruotume Jūsų užklausą bei artimiausiu metu su Jumis susisiektume. Pranešti galite ir el. paštu arba per eDap.lt čia.