Užtikrinkite savo įmonės atitiktį pagal BDAR!

Dokumentų paketas pradedant elektroninį verslą

Visų būtinųjų dokumentų rinkinys, būtinas pradedant elektroninę prekybą

Pasirengimas atitikčiai pagal BDAR reglamentą

Skirtas vidutinėms įmonėms. Įeina Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas + priemonių nustatymas + įgyvendinimas. Vertė apie 10,000-EUR, jei mokant atskirai

Tvarkomų asmens duomenų auditas (inventorizacija)

Organizacinis auditas - asmens duomenų tvarkymo procesų ir procedūrų auditas (tvarkomų asmens duomenų inventorizacija - organizacijos lygmuo).

  • taip -Asmens duomenų srautų fiksavimas
  • taip -Teisinių pagrindų tvarkyti asmens duomenis ir asmens duomenų tvarkymo tikslų analizė bei pateiktas jų fiksavimas
  • taip -Asmens duomenų tvarkymo operacijų vertinimas ir pateiktos rekomendacijos
BDAR atitikties lygio įvertinimas

- atitikties lygio grafikas (pagal Reglamento skyrius) kiekybine išraiška
- atitikties lygio grafikas (pagal Reglamento skyrius) procentine išraiška
- atitikties lygio radaras
Žinosite silpnąsias savo atitikties pagal BDAR vietas ir galėsite planuoti atliktinus veiksmus.

  • Įvertiname, kaip Jūsų organizacija atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Pateikiamas rezultatas
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vidaus teisės aktas, kuris reglamentuoja įmonės duomenų subjektų prašymų įgyvendinti savo teises pateikimo bei nagrinėjimo ir vykdymo procedūrą. Pavyzdys parengtas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokio duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), 2018 m. liepos 9 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) direktoriaus įsakymu Nr.1T-63(1.12.E) patvirtintomis Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) priemonė

Ši priemonė skirta nustatyti, ar jūsų projektui turėtų būti atliekamas PDAV, ir jeigu taip, padėti atlikti reikalingą PDAV, suteikiant jums galimybę įrašais patvirtinti, kur yra renkami asmens duomenys, ir kaip jie tvarkomi.
*.xls failas

Teisėtų interesų vertinimo (balanso) testas

Šis testas naudojamas vertinant teisėto intereso, kaip asmens duomenų tvarkymo pagrindo, (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – BDAR) 6 str.) taikymą kiekvienu konkrečiu asmens duomenų tvarkymo atveju

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV)

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV) – paslauga, skirta duomenų tvarkymo operacijai aprašyti ir tokios duomenų tvarkymo operacijos reikalingumui ir proporcingumui įvertinti, padedanti valdyti pavojų, kuris fizinių asmenų teisėms ir laisvėms kyla dėl asmens duomenų tvarkymo, apimanti pavojaus įvertinimą ir jo pašalinimo priemonių nustatymą.

Reikalavimų sąrašo sudarymas

BDAR 2016/679 nustatytų bendrųjų reikalavimų, kuriuos turi įgyvendinti
įmonė, sąrašo sudarymas ir trumpas reikalavimų aprašymas

Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų analizė

Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų analizė (duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, tikslai, apimtis)

Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas

Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas (dokumentai, veiklos procesai, asmens duomenų tvarkymo procedūros, sutartys)

Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašo sudarymas

Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašo sudarymas

Rekomendacijų dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui, parengimas

Rekomendacijų dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui, parengimas ir pristatymas duomenų valdytojo vadovui

Pasiūlymo dėl rekomenduojamų priemonių BDAR 2016/679 įgyvendinimui parengimas

Pasiūlymo dėl rekomenduojamų priemonių BDAR 2016/679 įgyvendinimui parengimas ir suderinimas su duomenų valdytojo vadovu

BDAR atsakomybių paskirstymas, atsakomybių matrica

BDAR atsakomybių matricos sudarymas

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
  • fiksavimo, teikimo, saugojimo ir kt. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės

Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklų parengimas

Tiekėjo BDAR įvertinimo procedūros aprašas

Tiekėjo BDAR įvertinimo procedūros aprašo parengimas

Duomenų subjekto sutikimas

Duomenų subjekto sutikimas (forma), skirtas konkrečiam projektui ar procesui

Duomenų subjektų sutikimai, jų valdymo tvarkos parengimas

Duomenų subjekto sutikimas (forma), duomenų subjektų sutikimų valdymo tvarka (projekto parengimas). Duomenų subjektų informavimo (kai sutikimas nereikalingas) taisyklių projekto parengimas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių parengimas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklių parengimas

Pranešimo formų tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms projektų parengimas

Pranešimo formų tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms projektų
parengimas

Atliktų darbų, projektų ataskaitų parengimas ir pateikimas klientui

Atliktų darbų, projektų ataskaitų parengimas ir pateikimas klientui

BDAR sutarčių peržiūros registras

BDAR sutarčių peržiūros registro parengimas

Svetainės naudojimo taisyklės

Svetainės (elektroninės prekybos, portalo) arba mobilios aplikacijos naudojimo (paslaugų teikimo) taisyklės

Svetainės privatumo politika

Svetainės (mobilios) aplikacijos privatumo politika

BDAR atitikties portalas (Allaw ViewPort)

BDAR atitikties portalas Allaw ViewPort - papildoma priemonė paslaugos "Duomenų apsaugos pareigūnas Allaw" klientams. Nuo 12.5 EUR/už vartotoją per mėnesį
Jeigu pageidaujate Jūsų organizacijai pritaikyto pasiūlymo, pateikite mums užklausą.

  • Įmonės atitikties ir BDAR atskaitomybės būklė vienoje vietoje Vadovybei
  • BDAR rekomendacijų įgyvendinimo projekto įgyvendinimas su detaliais paaiškinimais Padalinių vadovams
  • Užduotys, susijusios su asmens duomenų apsauga Duomenų apsaugos pareigūnui, teisininkui
  • BDAR žinių pakartojimas patogiu metu, DUK Darbuotojams
  • Iki 5 vartotojų. Apimtis
Nuo
€75.00EUR
kas mėnesį
€75.00 Įdiegimo mokestis
Užsakyti
BDAR dokumentacijos peržiūra (preliminari)

Preliminari Organizacijos esamos (jau galiojančios) BDAR dokumentacijos ("vidiniai" ir "išoriniai" dokumentai) peržiūra, siekiant nustatyti, kokie BDAR dokumentai įgyvendinti Organizacijoje, kokie ne.

Poreikio atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą nustatymas

Planuojamos asmens duomenų tvarkymo veiklos (iniciatyvos, projekto) analizė ir išvada, ar jai taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą (PDAV). Tai tam tikra procedūra, kuri turi būti atliekama tais atvejais, kai dėl duomenų tvarkymo rūšies, ypač kai naudojamos inovatyvios technologijos, ir atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, fizinių asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus.