Paskutinį kartą atnaujinta:  2023.10.11 10:34  

Šiuo informuojame, kad Jūsų organizacija paskyrė duomenų apsaugos pareigūną (DAP), vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 37 straipsniu. Žemiau pateikiame DAP kontaktinius duomenis, informaciją apie funkcijas ir kaip kreiptis, kilus poreikiui konsultuotis. 

Organizacija turi tinkamai ir laiku įtraukti DAP į savo veiklą. DAP negali iš duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo gauti jokių nurodymų dėl savo užduočių vykdymo. Jis tiesiogiai atsiskaito organizacijos aukščiausio lygio vadovybei.

Kaip su DAP susisiekti?


Duomenų apsaugos pareigūnas: Uždaroji akcinė bendrovė „JURIDICON“ 

Duomenų apsaugos pareigūno el. p.: dap (eta) juridicon.lt

Duomenų apsaugos pareigūno tel. nr.: 8 5 269 1101, 8 616 02000 (skubiu atveju)

Duomenų apsaugos pareigūno adresas: Totorių g. 5-7, 01121 Vilnius

Kokios DAP funkcijos?


Bendrasis duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas atlieka šias funkcijas:

 • informuoja Jūsų Organizaciją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apieprievoles pagal Reglamentą ir kitus Europos Sąjungos bei Lietuvos duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais,
 • stebi, kaip laikomasi Reglamento, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Jūsų Organizacijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus,
 • paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal Reglamento 35 straipsnį,
 • bendradarbiauja su priežiūros institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija,
 • atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Įtardami, kad kilo duomenų saugumo incidentas (pvz., duomenų ar įrangos, kurioje yra saugomi asmens duomenys, vagystė, netinkamos prieigos kontrolės priemonės, leidžiančios neteisėtai naudotis asmens duomenimis, įrangos gedimas, žmogiška klaida, įsilaužimo ataka ir pan.),  nedelsdami susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu ir telefonu, ir el. paštu. Jeigu abejojate, ar Jūsų nustatytos aplinkybės gali būti laikomos duomenų saugumo incidentu, nedelsdami susiekite su duomenų apsaugos pareigūnu, kad jis tai patvirtintų arba paneigtų.

Kada kreiptis į DAP?


Jūs, kaip Organizacijos darbuotojas, turite kreiptis į paskirtą duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais šiais atvejais:

  • kilo duomenų saugumo incidentas;
  • fizinis asmuo pateikė prašymą ir prašo įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises (pvz., susipažinti su asmens duomenimis, juos ištrinti ir pan.);
  • nedelsiant pranešti apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui;
  • pastebėjus, jog renkami ar tvarkomi nauji, duomenų tvarkymo veiklos įrašų registre nenurodyti, asmens duomenys arba pagrįstai manote esant būtinybę tokius asmens duomenis tvarkyti;
  • sprendžiate klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu, arba galinčius turėti įtakos asmens duomenų apsaugai ir tvarkymui (pvz. ketinate pradėti naudoti „debesų“ kompiuteriją ar vykdyti pokalbių telefonu įrašymą);
  • rengiate teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir/arba saugumą;
  • gavote raštą iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos;
  • tretysis asmuo kreipėsi į Jus ir prašo pateikti asmens duomenis, ieškote patarimo, ar toks prašymas gali būti vykdomas ir kokiais kriterijais vadovautis, vertinant jo teisėtumą ir pagrįstumą;
  • pasikeičia Jūsų Organizacijos atliekami asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
  • numatote, kad gali keistis kita informacija, susijusi su Organizacijos atliekamu asmens duomenų tvarkymu (pvz., gali keistis tvarkomi asmens duomenys, tvarkymo tikslai, teisėtos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, asmens duomenų gavėjų kategorijos, tvarkymo technologijos ir kt., numatomas naujų asmens duomenų tvarkymas, numatomas panaikinti esamas asmens duomenų tvarkymas).


Kaip gauti DAP informaciją ar patarimą?


 • Suformuokite užklausą DAP 📧
 • Pridėkite susijusią informaciją ir dokumentų projektus, pavyzdžiui užpildykite anketą Duomenų tvarkymo operacijos nustatymas ir jos kontekstas (klausimynas) 📄
 • Išsiųskite užklausą DAP el. paštu: dap (eta) juridicon.lt arba pateikite per ALLAW® eDap.lt portalą ↪️
 • Gaukite DAP nuomonę ↩️
 • Priimkite sprendimą, ar atsižvelgti į DAP suteiktą informaciją ar konsultaciją ⚖️
 • Priimkite sprendimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, vadovaujantis gauta DAP nuomone
 • Nesutinkant su DAP nuomone, parenkite argumentus ☑️
 • Registruokite DAP nuomonę dokumentų valdymo sistemoje ✨

Palaikymo dokumentacija